Fish in ethnozoology belief and health tourism

Erdoğan ÇİÇEK, Sevil SUNGUR, Burak SEÇER, Selda ÖZTÜRK

Abstract

Like many other creatures, fish have been used as an art, belief and ethnozoological element in different cultures. In Turkish culture, fish lags behind both other cultures and some other creatures. There are beliefs that some lakes and fish are sacred in Anatolia. In traditional treatment, it has been observed that in the treatment of muscle and rheumatic pain, waist-neck hernia, calcification and asthma, fish oil kidney stones and gallbladder problems are used. In some parts of our country, it has been determined that fish are also used in the treatment of some health problems such as infertility, hemorrhoids, jaundice, entanglement, urinary incontinence and burn treatment. It is believed that consumption of fish as a nutrient is important for a healthy life as well as it is beneficial for the healing of fractures. It is also known that swallowing live juvenile trout is used in the treatment of stomach pains. It is believed that the therapy performed in pools with Garra rufa and Cyprinion macrostomum species in Balıklı Spa, which has a special place in the context of spa tourism, is effective in the treatment of psoriasis.

Keywords

Ethnobiology, Folk medicine, Traditional treatment, Balneotherapy, Garra rufa, Cyprinion macrostomum

Full Text:

PDF

References

Aça M. 2020. Denizin çocukları: Giresun ve Trabzon yöresi balıkçılarının meslek folkloru. Hiperyayın, İstanbul, 590s.

Akbulut Özpay G. 2017. Türkiye’de İnanç Turizmine Yeni Bir Örnek: Kutsal Balıklı Göl (Malatya). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3): 937-951.

Akçiçek E., Canyurt M.A. 1993. Anadolu’da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 25-28 Haziran 1993, Erzurum, 1-12.

Aksoy Ö. 2018. Altındağ İlçesinde Bazı Mahallelerde Yaşayan Yetişkinlerin Geleneksel/Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Davranışlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 205s.

Altun T., Usta F., Çelik F., Danabaş D. 2004. Su Ürünlerinin İnsan Sağlığına Yararları. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2 (3): 11-18.

Arı B., Top M.B. 2017. Hatay’da Sağlık Sorunlarını Gidermek İçin Başvurulan Başlıca Halk Hekimliği Uygulamaları. Karadeniz, 33: 55-67.

Baştürk Soydemir H. 2019. Dinar ve Çevresinde Halk Hekimliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 188.

Bekki S. 2017. Halk Hekimliği. 196-197. Ortak Miras. Özdemir, N. (Editör). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Boratav P.N. 1984. 100 Soruda Türk Folkloru. 2. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Dinç İ. 1971. Mesudiye’de Halk Hekimliği ve Halk Veterinerliği. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü, Mezuniyet Tezi, Ankara, 101s.

Duman S., Şahan A. 2014. Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi’nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843) de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, (4): 21-28.

Duman S., Şahan A. 2017. Determination of Some Hematological Parameters and Non-Specific Immune Responses in Garra rufa (Heckel, 1843) Living in Kangal (Sivas) Balikli Çermik Thermal Hot Spring and Topardiç Stream (Sivas). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3(3): 108-115.

Elik M. 2019. Özalp Halk Hekimliği. International Social Sciences Studies Journal, 5 (42): 4492-4498.

Erdem M., Akarsu S., Gülsün M. 2013. Plasebo Etkinin Nörobiyolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(3): 299-312.

Kafesoğlu İ. 2007. Türk Milli Kültürü. Ötüken Yayınları, İstanbul.

Kalafat Y. 1990. Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları 112, (A-17), Ankara, 20.

Karaaslan M.G., Akkuş Çetinus Ş., Okan Bozkale Ş., Tutar Y. 2010b. Sivas Kangal Balıklı Kaplıca’daki Garra rufa obtusa (Cyprinidae) Balıklarda Katalaz, Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonuna Değişik Stres Kaynaklarının Etkileri. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

Karaaslan M.G., Okan Bozkale Ş., Tutar Y., Akkuş Çetinus Ş. 2010a. Sivas Kangal Balıklı Kaplıca’daki Cyprinion macrostomus (Cyprinidae) Balıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerine ve Lipid Peroksidasyonuna Stres Etkileri. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

Karaca Ş., Kulaç M., Özel H., Kavuncu V. 2005. Dermatolojide Balneo-Foto-Terapi Balneo-Photo-Therapy in Dermatology. Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 7-15.

Kıyak A. 2013. Geleneksel Türk İnanışlarındaki Su Kültü ve Elazığ’daki İzleri. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4): 22-39.

Koç H. 2019. Sağaltıcı Ocaklar Ve Halk Hekimliği Uygulamaları. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, 189s.

Mollaibrahimoğlu Ç. 2008. Anadolu Halk Kültüründe Hayvanlar Etrafında Oluşan İnanç ve Pratikler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 156s.

Öksüz A., Alkan Ş.B., Taşkın H., Ayrancı M. 2018. Yaşam Boyu Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Balık Tüketiminin Önemi. Food and Health, 4(1): 43-62.

Özcelik S., Polat H.H., Akyol M., Yalcin A.N., Ozçelik D., Marufihah M. 2000. Kangal Hot Spring with Fish and Psoriais Treatment. The Journal of Dermatology, 27: 386-390.

Özçelik S., Berksoy Hayta S. 2015. Balneotherapy in Kangal hot spring with fish. Cumhuriyet Medical Journal, 37 (3): 170-175. http://dx.doi.org/10.7197/cmj.v37i3.5000142266

Özgen Z.N. 2007. Adana (Merkez) Halk Hekimliği Araştırması. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Adana, 157s.

Sayılı M., Akca H., Duman T., Esengün K. 2007. Psoriasis treatment via doctor fishes as part of health tourism: A case study of Kangal Fish Spring, Turkey. Tourism Management, 28: 625-629.

Sinoğlu S. 2017. Rize İlinde Geleneksel Halk Hekimliği Uygulamaları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Rize, 312.

Tacon A.G.J., Metian M. 2013. Fish matters: Importance of aquatic foods in human nutrition and global food supply. Reviews in Fisheries Science, 21(1): 22-38.

Terekeci H. 2020. Vitamin ve Mineraller. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp YÜGETAT Bülteni, 2: 43-58.

Tokat F. 2014. Taş ve Cevherlerin Türkçe Tıp Yazmalarında Tedavi Amacıyla Kullanılma Şekilleri. Journal of World of Turks, 6 (2): 177-187.

Tosun M., Tosun N., Sağlık E. 2019. Sedef Hastalarının Sivas Kangal Balıklı Kaplıcası Algılarının Değerlendirilmesi. International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences-ICTEBS, 19-21 Haziran 2019, Sivas.

TÜİK. 2020. Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr, 28.04.2020.

Tütüncü S., Etiler N. 2017. Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 303s.

Water World. 2020. Water World Aquarium. http://www.waterworldaquarium.com/fish-spa.html, 27.04.2020.

Yapar H.H. 2019. Türk Halk Kültüründe Halk Hekimliği ve Bitkilerle Tedaviler. 45 s.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.